Упутства за ауторе / Instructions for Authors

English

Текст рукописа треба да се припреми у програму MS Word ћирилицом или латиницом (Serbian Cyrilic, Serbian Latin). Фонт треба да буде Times New Roman, величина фонта 12 pt са једноструким проредом. Све маргине треба подесити на 2,54 mm, а величину странице на А4 са обостраним поравнавањем са увлачењем сваког пасуса. Текст рада не треба да буде дужи од 15 страница са прилозима.

У тексту треба избјегавати скраћенице и непотребне симболе. Треба избјегавати стране ријечи, а ако је нужно, треба их превести на српски језик. Латинске називе писати у италику, а за називе лијекова користити генеричка имена. Апарати и уређаји се наводе под оригиналним трговачким именима и са именом производа.

Бројеве треба писати са зарезом и са максимално двије децимале. Користити мјерне јединице Међународног система јединица – SI систем. Фотографије, графиконе и табеле треба уврстити у текст, али због квалитета штампе је повољно слати их и у посебном фолдеру уз рад. Пожељно је да илустрације имају висок квалитет. Уз рад треба доставити декларацију аутора која се може преузети ОВДЈЕ.

СТРУКТУРА РАДА

„Ветеринарски журнал Републике Српске” објављује само научно-стручне радове који испуњавају критеријуме декларисане у Правилнику о публиковању научних публикација Министарства науке и технологије Републике Српске.

Оригинални научни рад треба да посједује сљедеће дијелове: насловну страну, кратак садржај, увод, материјал и методе, резултате, дискусију, закључак и списак литературе. По потреби је потребно написати захвалницу и напомену, ако је истраживање финансирано у оквиру пројекта.

Насловна страна

На насловној страни написати:

  • назив чланка – треба бити кратак и информативан. Пише се искључиво великим словима. Величина слова 12 (pt). У наслову не треба наводити скраћенице;
  • имена аутора – написати испод наслова. Обавезно нагласити пуна имена и презимена аутора. У суперкриптуму нагласити бројеве који означавају у фусноти институције у којима су аутори запослени;
  • име и презиме кореспондентног аутора навести на дну странице са контактом (e-mail и/или телефон) и институцијом гдје је аутор запослен;

Кратак садржај

Кратак садржај треба дати на посебној станици у обиму до 250 ријечи. Поред наслова рада и имена аутора, кратак садржај треба да посједује најбитније информације из рада. Испод кратког садржаја навести 3–6 кључних ријечи. Кратак садржај се пише на српском и енглеском језику.

Увод

У уводу рада треба описати тему којој је рад посвјећен. Нагласити најновије чињенице и научне проблеме са образложењем циља сопствених испитивања. Увод не смије да буде опширан. Препоручује се да у уводу буду наглашени најновији литературниподаци. Увод мора да оправда истраживање.

Материјал и методе

Материјал и методе морају да јасно и концизно опишу оглед, материјал и животиње на којима су експерименти изведени, као и методе које су коришћене у огледу.

Резултати

Резултате треба приказати у виду текста, табела, графикона и одређених илустрација.  Табеле треба да буду јасне и прегледне, са обавезном легендом у којој је дато објашњење скраћеница и симбола. Сваки прилог треба да има наслов (изнад табела, односно испод графикона и слика), у коме треба бити јасно назначено шта прилог приказује.

Дискусија

У дискусији треба извршити компарацију сопствених резултата са резул татима страних и домаћих аутора који су обрађивали проблем и исте или сличне теме.

Закључак

У закључку се доносе коначна разматрања аутора на основу обрађене теме.

Литература

Користи се харвардски начин навођења литературе. Референце морају да буду што новије и актуелније. Због смањења могућности грешака, имена страних аутора се пишу на латиници у италику. Када се литература наводи у тексту, пише се презиме аутора и го дина публикације (Недић, 2012). Ако су и питању два аутора, пишу се презимена оба аутора и година публикације (Spelly and Morgan, 1998), а у случају више аутора, послије првог аутора додаје се скраћеница „и сар.“ (Недић и сар., 2011).

У списку литературе референце треба нумерисати арапским бројевима и сложити их по азбучном (ћирилица) или абецедном (латиница) реду.

Наводе се на сљедећи начин:

Научни чланак:

Недић Д., Тешић М., Балтић М., Плавшић Б., Тајдић Н., Мириловић М (2011): Management and control program for suppression and eradikation of classical swine fever in Serbia. Acta Vet 61: 295–307.

Књига:

Тешић М., Недић Д. (2011): Менаџмент ветеринарске праксе, Факултет ветеринарске медицине, Београд.

Поглавље књиге:

Alderson G. L. H. (1991): A system to maximize the maintenance of genetic variability in small populations. In: Alderson L. (Eds.) Genetic Conservation of Domestic Livestock, CAB International, Wallingford, стр. 18–29.

Монографија:

Алексић-Ковачевић Сања (2005): Лимфоми паса и мачака. Младост биро, Београд.

Рад или кратак садржај из зборника радова:

Ћупић В., Траиловић Д., Добрић С., Велев Р. (2005): Значај рационалне примене лекова у ветеринарској медицини. Proceeding of Workshop Clinica Veterinaria Ohrid, Македонија, 3–7. септембар, 207–9.

Хвала на сарадњи!

Главни и одговорни уредник:

Проф. Др Драго Н. Недић

cheap nike free run shoes | cheap nike air max womens | 88 | 49 | cheap mlb jerseys china | cheap nike free run 2 mens | jordans for cheap | 72 | 20 | 42 | 162 | cheap nfl jerseys free shipping | 38 | air max pas cher homme | cheap stitched nba jerseys | vans sko | 64 | 107 | 68 | air jordan 11 pas cher